บุคลากร

นางกมลลักษณ์ เชาว์มาก
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายพัฒน์สาริทธิ์ มณีเขียว
นางหนึ่งฤทัย ดิลกธนานันท์
นางสาวจารุกัญญ์ ยศบุญเรือง
นางสาวทัศนีย์วรรณ รวดเร็ว
นายรัตนภูมิ เรืองสอาด
นายเอนกพงษ์ เฟื่องฟู
นายณภัทร หงษ์ภักดี
นายดนัย ทับอ่ำ