บุคลากร

บุคลากรแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

นางกมลลักษณ์ เชาว์มาก
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายพัฒน์สาริทธิ์ มณีเขียว

นายศักรินทร์ ภูพันนา

นางหนึ่งฤทัย ดิลกธนานันท์
นายดนัย ทับอ่ำ
นางสาวนริศรา เหลาลอย
นายรัตนภูมิ เรืองสอาด

นายธงนกรณ์ เสาสูงยาง

นายเอนกพงษ์ เฟื่องฟู
นางสาวปวีณา วิเชียรรัตน์
นางสาวสุธาวี บุญสายัง