ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/1

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/3 (ทวิศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 เยี่ยมเกษสุวรรณ)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2/1

By admin