📣📣📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกแทนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับ ปวช.,ปวส(ปกติ) และ ปวส (สมทบ)

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก สแกน QR Code กลุ่มไลน์ เพื่อพิจารณาสอบคัดเลือก

By admin